dotacja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

Tytuł projektu: Wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego drogą do zwiększenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa EDBAK Sp. z o.o.
Okres realizacji: 01.08.2016-31.01.2017
Całkowita wartość projektu: 113 652,00 zł
Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie: 78 540,00 zł

Cele projektu:

CEL GŁÓWNY
Wzrost konkurencyjności Edbak Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego
 2. Zdefiniowanie problemów wzorniczych
 3. Opracowanie strategii wzorniczej

Oczekiwane efekty projektu: Po przeprowadzeniu pierwszego etapu projektu Wnioskodawca oczekuje zdefiniowania problemów wzorniczych (dot. oferowanych produktów, planów związanych z poszerzaniem asortymentu, nowych technologii, kanałów dystrybucji, wprowadzaniem produktów na nowe rynki, strategii marketingowej, kontaktów z klientami). Przewidywane efekty działań po wdrożeniu wyników audytu:

 1. Wzrost przychodów i poprawa wyniku finansowego w relatywnie krótkim okresie czasu
 2. Wzrost rentowności prowadzonych działań (optymalizacja działań produkcyjnych)
 3. Wprowadzenie nowej, konkurencyjnej oferty handlowej, dywersyfikacja dotychczasowej działalności
 4. Lepsze dostosowanie oferty do potrzeb regionalnych
 5. Zmiana wizerunku firmy z lokalnej, krajowej na firmę międzynarodową z nieograniczonymi możliwościami ekspansji biznesowej.
dotacja

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EDBAK Sp. z o.o. zrealizowała 7 projektów pn.:

 • Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek " Stół warsztatowy"
 • Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Szafka warsztatowa”
 • Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Wózek warsztatowy”
 • Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Szafa warsztatowa”
 • Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Koryto kablowe”
 • Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Infomat multimedialny wewnętrzny”
 • Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Infomat multimedialny zewnętrzny”

Projekty zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej.

Celem ogólnym projektów było przygotowanie i rozpoczęcie właściwej procedury wnioskowej w zakresie uzyskania patentu na wynalazki w procedurze międzynarodowej.

Każdy z projektów był zrealizowany w okresie 01.06.2014 - 30.11.2015. Więcej informacji na temat realizowanych projektów można uzyskać od Pana Grzegorza Bąk - tel: 81 562 81 19, email: grzegorz.bak@edbak.pl.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki wyrobów z blach cienkich-dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:

01.08.2008 – 31.03.2010

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

1 650 300,00 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowej obróbki wyrobów przestrzennych-dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:

01.08.2008 – 31.03.2010

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

1 436 700,00 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Udział w międzynarodowych targach Integrated Systems Europe 2-4.02.2010 Amsterdam jako wystawca-dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

II. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania:

2.4 A. Marketing gospodarczy

Okres realizacji:

15.05.2010 – 17.03.2010

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

49 995,00 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Uruchomienie nowoczesnej linii produkcyjnej obudów i standów ze stali szlachetnej i aluminium-dofinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:

01.01.2010 – 30.09.2011

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

1 917 125,00 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Udział w międzynarodowych targach DIGITAL SIGNAGE EXPO 2010 15-17.06/2010 Essen (Niemcy) - jako wystawca.

Oś Priorytetowa:

II. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania:

2.4 A. Marketing gospodarczy

Okres realizacji:

29.01.2010 – 30.07.2010

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

41 000,00 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Udział w międzynarodowych targach Orgatec 2010 26-30.10.2010 Niemcy w charakterze wystawcy-dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

II. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania:

2.4 A. Marketing gospodarczy

Okres realizacji:

01.02.2010 – 30.12.2010

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

41 000,00 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Udział w międzynarodowych targach Integrated Systems Russia 2010 7-9.12.2010 Moskwa (Rosja) w charakterze
wystawcy-dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

II. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania:

2.4 A. Marketing gospodarczy

Okres realizacji:

31.08.2010 – 28.03.2011

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

49 996,99 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Całkowita automatyzacja procesów cięcia i gięcia metali, jako element przewagi konkurencyjnej EDBAK Sp. z o.o. na
rynku międzynarodowym - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:

01.08.2012 – 30.12.2014

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

1 999 890,00 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa EDBAK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji
części lotniczych - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:

01.01.2014 – 30.06.2015

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

1 999 697,24 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Udział w charakterze wystawcy w międzynarodowych Targach Poddostawców Zuliefermesse Lipsk
26.02-01.03.2013, Lipsk (Niemcy) oraz Targach HANNOVER MESSE 8-12.04.2013, Hanower (Niemcy) - dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

II. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania:

2.4.A Marketing gospodarczy

Okres realizacji:

01.01.2013 – 30.06.2013

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

45 168,25 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku produkcyjno – biurowego na działce 240/31 w Piotrowicach sposobem na zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną przedsiębiorstwa EDBAK Sp. z o.o. - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.4.A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych
źródeł energii

Okres realizacji:

01.01.2013 – 30.11.2014

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

199 981,98 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku hali nr 1 oraz hali nr 3 na działce nr 240/32 w Piotrowicach sposobem na zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną przedsiębiorstwa Edbak Sp. z o.o. - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.4.A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych
źródeł energii

Okres realizacji:

01.03.2014 – 30.12.2014

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

199 976,69 PLN

rpo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznego zarządzania dystrybucją produktów wytwarzanych przez EDBAK Sp.
z o.o. o - dofinansowany ze środków europejskich oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Nazwa Działania:

8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Okres realizacji:

01.01.2013 – 31.07.2014

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

489 710,00 PLN

rpo